Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut richt zich op de gezondheid van organisaties en medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers, maar ook met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars werkt hij aan een verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De bedrijfsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt u met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Het resultaat moet zijn dat u optimaal functioneert in uw eigen arbeidssituatie. Mens en organisatie vormen daarin steeds het uitgangspunt.

De bedrijfsfysiotherapeut is opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren. Er is sprake van preventie door bijvoorbeeld aanpassingen in het proces, de werkwijze en de werkplekinrichting en door voorlichting en training van groepen medewerkers. Via een geïntegreerde aanpak werkt de bedrijfsfysiotherapeut aan een gezonde werkomgeving.

Fysergo